فروشگاه جمکو

محصولات جمکو

لیست قیمت موتورهای الکتریکی شرکت جمکو

 • موتور الکتریکی ۷٫۵ کیلووات با قدرت ۱۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۱۶٫۴۵۹٫۰۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۱۲٫۱۹۷٫۱۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۱۱٫۹۳۵٫۵۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۱۱ کیلووات با قدرت ۱۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۱۹٫۰۸۵٫۹۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۱۸٫۳۹۹٫۲۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۱۵٫۲۹۲٫۷۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۱۵ کیلووات با قدرت ۲۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۳۲٫۱۳۳٫۲۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۱۹٫۶۰۹٫۱۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۱۷٫۸۴۳٫۳۰۰ ریال

 • موتور الکتریکی ۱۸٫۵ کیلووات با قدرت ۲۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۳۸٫۶۵۱٫۴۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۳۰٫۰۴۰٫۴۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۲۲٫۴۵۴٫۰۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۲۲ کیلووات با قدرت ۳۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۴۳٫۵۳۴٫۶۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۳۴٫۸۹۰٫۹۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۳۲٫۶۲۳٫۷۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۳۰ کیلووات با قدرت ۴۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۵۲٫۵۸۱٫۶۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۴۰٫۹۶۲٫۲۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۴۰٫۳۱۹٫۱۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۳۷ کیلووات با قدرت ۵۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۷۰٫۶۵۳٫۸۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۵۴٫۶۰۹٫۰۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۴۵٫۵۰۷٫۵۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۴۵ کیلووات با قدرت ۶۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۸۲٫۲۱۸٫۷۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۵۷٫۶۳۹٫۲۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۵۷٫۰۲۸٫۸۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۵۵ کیلووات با قدرت ۷۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۸۷٫۱۴۵٫۵۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۷۲٫۸۱۲٫۰۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۶۵٫۵۴۱٫۷۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۷۵ کیلووات با قدرت ۱۰۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۱۶۳٫۶۶۳٫۵۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۹۶٫۸۰۲٫۹۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۹۱٫۰۰۴٫۱۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۹۰ کیلووات با قدرت ۱۲۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۱۸۷٫۷۳۰٫۷۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۱۰۷٫۲۳۴٫۲۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۱۰۰٫۸۷۹٫۵۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۱۱۰ کیلووات با قدرت ۱۵۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۲۰۰٫۱۲۴٫۰۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۱۶۲٫۳۱۱٫۹۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۱۴۷٫۰۱۹٫۲۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۱۳۲ کیلووات با قدرت ۱۷۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۲۱۵٫۶۲۳٫۸۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۱۹۵٫۸۷۳٫۰۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۱۸۱٫۸۷۷٫۴۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۱۶۰ کیلووات با قدرت ۲۲۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۲۵۹٫۵۱۸٫۱۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۲۲۹٫۴۴۵٫۰۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۲۰۷٫۶۹۹٫۵۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۲۰۰ کیلووات با قدرت ۲۷۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۳۵۳٫۷۷۰٫۴۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۲۸۵٫۸۷۴٫۳۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۲۶۰٫۸۰۴٫۳۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۲۵۰ کیلووات با قدرت ۳۴۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۴۰۹٫۰۳۳٫۴۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۳۴۰٫۵۸۱٫۴۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۳۳۸٫۲۷۰٫۶۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۳۱۵ کیلووات با قدرت ۴۳۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۵۰۶٫۱۱۹٫۷۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۳۹۴٫۸۰۸٫۹۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۳۸۳٫۴۶۲٫۰۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۳۵۵ کیلووات با قدرت ۴۸۵ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۵۹۳٫۹۰۸٫۳۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۴۸۵٫۳۲۲٫۵۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۴۳۵٫۱۰۶٫۲۰۰ ریال
 • موتور الکتریکی ۴۰۰ کیلووات با قدرت ۵۵۰ اسب بخار
 • 1000 RPM | ـ ۷۵۵٫۳۰۴٫۶۰۰ ریال
 • 1500 RPM | ـ ۵۵۷٫۵۸۹٫۵۰۰ ریال
 • 3000 RPM | ـ ۵۲۹٫۳۵۸٫۵۰۰ ریال