فروشگاه صنایع پمپ سازی تهران (بل اند کاست)

محصولات صنایع پمپ سازی تهران

لیست قیمت پمپ های سیرکولاتور شرکت صنایع پمپ سازی تهران

پمپ سیرکولاتور سری S25 اندازه ۱ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۱۲ اسب بخار | قیمت ۳٫۵۳۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری S25 اندازه ۱/۴ ۱ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۸ اسب بخار | قیمت ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری HV اندازه ۱/۲ ۱ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۶ اسب بخار | قیمت ۴٫۹۲۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری HV اندازه ۲ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۶ اسب بخار | قیمت ۴٫۹۲۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری AA اندازه ۱/۲ ۱ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۳ اسب بخار | قیمت ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری AA اندازه ۲ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۲ اسب بخار | قیمت ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری AA اندازه ۳/۴ ۲ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۳/۴ اسب بخار | قیمت ۷٫۹۹۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری S45 اندازه ۱/۲ ۲ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۳ اسب بخار | قیمت ۷٫۴۹۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری LD3 اندازه ۳ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۱/۳ اسب بخار | قیمت ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری PD37 اندازه ۳ اینچ با سنسور حرارتی و مدار تکفاز با قدرت ۳/۴ اسب بخار | قیمت ۸٫۰۶۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری PD38 اندازه ۳ اینچ با مدار سه فاز با قدرت ۱ اسب بخار | قیمت ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری PD38 اندازه ۳ اینچ با مدار تکفاز با قدرت ۱ اسب بخار | قیمت ۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری A6 اندازه ۲ اینچ با مدار تکفاز با قدرت ۱ اسب بخار | قیمت ۱۴٫۲۲۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری A6 اندازه ۲ اینچ با مدار سه فاز با قدرت ۱ اسب بخار | قیمت ۱۲٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری A7 اندازه ۲ اینچ با مدار تکفاز با قدرت ۱٫۵ اسب بخار | قیمت ۱۵٫۵۸۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری A7 اندازه ۲ اینچ با مدار سه فاز با قدرت ۱٫۵ اسب بخار | قیمت ۱۴٫۰۶۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری PD40 اندازه ۳ اینچ با مدار تکفاز با قدرت ۲ اسب بخار | قیمت ۱۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری PD40 اندازه ۳ اینچ با مدار سه فاز با قدرت ۲ اسب بخار | قیمت ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۱۶-۵۰ با مدار تکفاز با قدرت ۱ اسب بخار | قیمت ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۱۶-۵۰ با مدار سه فاز با قدرت ۱ اسب بخار | قیمت ۱۴٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۲۰-۵۰ با مدار تکفاز با قدرت ۱٫۵ اسب بخار | قیمت ۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۲۰-۵۰ با مدار سه فاز با قدرت ۱٫۵ اسب بخار | قیمت ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۱۶-۶۵ با مدار تکفاز با قدرت ۲ اسب بخار | قیمت ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۱۶-۶۵ با مدار سه فاز با قدرت ۲ اسب بخار | قیمت ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۲۰-۶۵ با مدار تکفاز با قدرت ۳ اسب بخار | قیمت ۱۹٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال
پمپ سیرکولاتور سری اتاترم۲۰-۶۵ با مدار سه فاز با قدرت ۳ اسب بخار | قیمت ۱۷٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال